Naudojimo taisyklės


1. BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1. Svetainės www.imusau.lt (toliau – Svetainė) naudojimo ir privatumo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus.
1.2. Svetainės valdytojas MB „Dzūkų Girios“, juridinio asmens kodas 305170301, registruotos buveinės adresas Tujų g14, Spartų km., Šlavantų sen., Lazdijų rajonas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), tvarko Svetainės lankytojų bei registruotų Vartotojų (toliau – Vartotojas) asmens duomenis.
1.3. Visi Svetainės lankytojai - tiek prisiregistravę asmenys, tiek neprisiregistravę asmenys, kurie naudojasi Svetaine - prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad informacijos (įskaitant asmens duomenis) pateikimas ir (ar) kitoks jos tvarkymas Svetainėje būtų laikomas tinkamu sutikimo davimu Bendrovei tvarkyti tokią informaciją tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti.
1.4. Šios taisyklės yra privalomos, kiekvienam šios svetainės lankytojui ir vartotojui, nepriklausomai nuo to, ar jis yra prisiregistravęs vartotojas, ar jis naudojasi svetainės svečio teisėmis.
1.5. Kiekvienas asmuo norėdamas registruoti ir tapti svetainės Vartotoju, privalo įdėmiai perskaityti šias Taisykles bei susipažinti su naudojimo bei privatumo taisyklėmis bei kita Svetainės teikiama informacija.
1.6. Iškilus Jums rūpimiems klausimams, visada galite susisiekti su mūsų komanda el.paštu: info@imusau.lt, bei gauti atsakymus į iškilusius ar rūpimus klausimus.

2. REGISTRACIJA IR VARTOTOJŲ GALIMYBĖS

2.1. Imu Sau suteikia Vartotojams galimybę naudotis Svetaine, pirkti, parduoti, mainyti, dovanoti, rašyti žinutes, bendrauti ir t.t.
2.2. Vartotojai turi galimybę naudotis Svetaine, joje kelti nuotraukas į atitinkamą Svetainės katalogą, vadovaudamiesi Svetainės drabužių talpinimo taisyklėmis, mainytis, pirkti, dovanoti daiktus, domėtis apie parduodamus daiktus, drabužius, rankdarbius, susirašinėti privačiomis žinutėmis, keistis patarimais, patirtimi ir t.t., tik kaip registruotas Vartotojas.
2.3.Vartotojo registracija:
2.3.1. pateikus nario anketa, bei kitus reikalaujamus duomenis, susipažinus su naudojimosi taisyklėmis bei privatumo politika, tampama registruotu Svetainės Vartotoju.
2.4. Sandoriai vykdomi savarankiškai dėl daiktų įsigijimo, perleidimo, mainymo, dovanojimo. Svetainė sandorių metu tarp šalių netarpininkauja, todėl Vartotojai turi atsakingai įvertinti situaciją ir patys prisiimti visą atsakomybę, už Sandorių sudarymą bei vykdymą, bei prisiimti visus kitus įsipareigojimus susijusius su šiais sandoriais.
2.5. Sandorius vykdyti turi teisę tik registruoti Vartotojai.
2.6. Vartotojai turi tiesę susirašinėti su kitais Svetainės vartotojais, palikti atsiliepimus, komentuoti ir t.t.
2.7. Veikla, kurią draudžia Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymai, griežtai draudžiama ir Svetainėje.
2.8. Registruodamasis Svetainėje, Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl registracijos ir naudojimosi Svetaine metu pateiktų duomenų teisingumo ir tikslumo. Vartotojas pageidaudamas registruotis ir tapti registruotu Vartotoju, Svetainėje pateikia nario anketa, nurodydamas nario vardą, el. pašto adresą, bei sugalvotą slaptažodį, kurį reikia pakartoti.
2.9. Prisijungiant Vartotojas nurodo pateiktą el. pašto adresą bei slaptažodį ir prisijungia kaip registruotas Vartotojas.
2.10. Visi Svetainės lankytojai prisiregistravę asmenys, kurie naudojasi Svetaine - prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad informacijos (įskaitant asmens duomenis) pateikimas ir (ar) kitoks jos tvarkymas Svetainėje būtų laikomas tinkamu sutikimo davimu Bendrovei tvarkyti tokią informaciją tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti.

3. VARTOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR KITOS NUOSTATOS

3.1. Vartotojas įsipareigoja:
3.1.1. visa teikiama informacija pildant skiltį „Tavo informacija“ , privalo būti pateikta teisinga, t.y. pateikti teisingi: vardas, pavardė, gimimo data bei aprašymas;
3.1.2. registruotis tik vieną kartą ir naudotis tik savo Nario anketa;
3.1.3. Griežtai draudžiama Svetainę naudoti tikslams, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:
3.1.3.1. nesiūlyti daiktų kurių prekyba prieštarauja teisės aktams ir/ar geros moralės ir etikos normoms;
3.1.3.2. nenaudoti Svetainės neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
3.1.3.3. pateikti teisingą, neklaidinančią, visapusiškai išsamią informaciją apie siūlomus parduoti, dovanoti, mainyti daiktus, teisingai pateikiant bei apibūdinant jų būklę, kokybę, charakteristikas, gamintoją, kainą. Tokia informacija turi būti pateikiama valstybine kalba;
3.1.3.4. saugoti Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį, kad jo nesužinotų tretieji asmenys;
3.1.3.5. užtikrinti, kad nuotraukos būtų aiškios, informatyvios, be papildomų apipavidalinimų, grafinių elementų;
3.1.3.6. nenaudoti nuotraukų, kuriose yra matomi kiti asmenys, jeigu tas asmuo nėra pareiškęs sutikimo nuotraukų publikavimui;
3.1.3.7. nesiūlyti daiktų, kurie gali pažeisti registruotų prekės ženklų savininkų intelektines nuosavybės teises;
3.1.3.8. nereikšti reikalavimų ar kitokių pretenzijų Svetainės savininkui dėl šalių sudaromų sandorių kokybės bei tikrumo.
3.1.3.9. Vartotojas susirašinėjant įsipareigoja siųsti tinkamo turinio žinutes, kurios nepažeistų kito asmens teisių bei įsitikinimų.
3.1.3.10. Keisti slaptažodį, jeigu paaiškėja, jog jis tapo žinomas tretiesiems asmenims.
3.1.3.11.Esant aiškiems pažeidimams, nedelsiant informuoti Imu Sau komanda.

4. SVETAINĖS SAVININKO TEISĖS ĮSIPAREIGOJIMAI IR KITOS NUOSTATOS

4.1. Imu Sau teisės:
4.1. Imu Sau pasilieka teisę stebėti Vartotojo veiksmus ir juos riboti, jeigu yra pažeidžiamos šias taisykles arba prieštarauja įstatymams ir/ ar kitiems norminiams aktams;
4.2. Savo nuožiūra Imu Sau gali apriboti Vartotojo naudojimosi Svetaine galimybes, jeigu jis Svetainėje pateikė neteisingą arba klaidinančia informaciją;
4.3. Svetainė turi teisę sustabdyti savo veiklą, apie tai informavus Svetainėje jos Vartotojus ir lankytojus.
4.4. Imu Sau neatsako už daiktų kokybę, bei neneša jokios materialinės ir nematerialinės atsakomybės už patirtus nuostolius dėl įvykusių ir/ar neįvykusių Šalių sandorių;
4.5. Imu Sau neprisiima atsakomybes dėl Svetainės veiklos sutrikimų.
4.6. Imu Sau turi teisę ateityje siūlyti ir mokamas paslaugas.

5. TAISYKLIŲ KEITIMAS

5.1. Siekiant patogaus naudojimo, Svetainė nuolat bus tobulinama, todėl Imu Sau pasilieka galimybę keisti Svetainės naudojimo Taisykles bei privatumo, apie naujoves bei pasikeitimus informuojant Svetainėje.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Visoms šių taisyklių nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6.2. Visi ginčai bei kiti nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus derybų būdu ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais,
- Imu Sau Komanda-